Privacy reglement NeRo’s Gym

Inleiding
Het privacy reglement van NeRo’s gym heeft tot doel persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen dat deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Definities
In dit privacy reglement wordt verstaan onder:
- NeRo’s gym: de organisatie die de vechtsport lessen verzorgt.
- Persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijk persoon.
- Verwerken: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens.
- Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
- Verwerker: degene die persoonsgegevens verwerkt namens NeRo’s gym.
- Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
NeRo’s Gym verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de lessen. De gegevens worden verkregen via inschrijfformulieren of intakegesprekken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene.
- Geboortedatum.
- Foto's en video's van de betrokkene voor gebruik op Social Media van NeRo’s Gym, indien de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

NeRo’s Gym verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
NeRo’s Gym bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de lessen. De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd.
Beveiliging van persoonsgegevens.
NeRo’s Gym neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de lessen.

Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. NeRo’s Gym zal binnen vier weken op een verzoek van de betrokkene reageren.

Toestemming
Voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming nodig van de betrokkene. De toestemming moet vrijwillig, specifiek en geïnformeerd zijn. De betrokkene moet dus weten waarvoor zijn/haar gegevens worden gebruikt en hiervoor expliciet toestemming geven.

Slotbepaling
Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van NeRo’s Gym en/of per e-mail aan de betrokkenen. Dit privacy reglement is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.