Algemene voorwaarden NeRo's Gym

Artikel 1: Definities

1. NeRo’s Gym, gevestigd te Sneek onder KvK nr. 88416917
2.
2. Leerling/deelnemer: degene met wie NeRo’s gym een overeenkomst is aangegaan. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.

3. Partijen: NeRo’s gym en leerling/deelnemer samen.

Artikel 2: Inschrijving en betaling
a. Inschrijving voor de lessen gebeurt door middel van het invullen van een inschrijfformulier online of op papier.
b. Voor inschrijving rekent NeRo’s Gym eenmalig inschrijfkosten van €15.
c. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Leerling/deelnemer ontvangt hiervoor een betaalverzoek van NeRo’s gym of doet zelf een bankoverschrijving voor het abonnementsgeld naar NL66KNAB0514732806 t.n.v NeRo's Gym.
d. Het lesgeld dient uiterlijk op de 1e van de nieuwe maand betaald te zijn.
e. Indien betaling niet binnen  dagen na dagtekening betaal verzoek is ontvangen volgt er eenmalig een herinnering met het verzoek om binnen  dagen over te gaan tot betaling.
f. Wanneer een lid niet of niet tijdig betaald zal hij/zij in verzuim zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Indien de vordering uit handen wordt gegeven aan een deurwaarder of een incassobureau komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van het niet betalende lid.
g. Bij afwezigheid van de leerling wordt het lesgeld niet gerestitueerd.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
a Deelname aan de lessen in de sportschool geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en fysieke gesteldheid.
b. Tijdens de vechtsport lessen is er sprake van fysiek contact. Je bent je bewust van alle risico’s welke fysiek contact met zich meebrengt en draagt zelf de (financiële en/of fysieke) gevolgen van de eventuele openbaring van deze risico’s.
c. NeRo’s gym is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen van de leerling/deelnemer.

Artikel 4: Gedragsregels
a. De leerling dient zich te houden aan de gedragsregels die gelden bij de vechtsportschool. Gedragsregels zijn vermeld op de website en hangen zichtbaar in de gym.
b. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen geweld te gebruiken tegen medeleerlingen of de docent.
c. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen gebruik te maken of onder de invloed te zijn van verdovende middelen en/of alcohol.
d. De leerling dient zich respectvol te gedragen tegenover de trainers en medeleerlingen.
e. Pestgedrag, discriminerende uitingen of uitsluiting van mede leerlingen worden niet getolereerd.
f. wanneer je niet kunt komen trainen, meld je je tijdig af bij de trainer.
g.  minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.

Artikel 5: Lesrooster en wijzigingen
a. NeRo’s gym behoudt zich het recht voor om het lesrooster te wijzigen. Hetzelfde geldt voor wijziging in de openingstijden.
b. Bij wijzigingen zal de leerling/deelnemer en/of ouder/verzorger tijdig op de hoogte worden gesteld.
c. Bij afwezigheid van de trainer zal NeRo’s  gym trachten een vervanger te regelen.

Artikel 6: Vakantieperiode
a. tijdens schoolvakanties bepaald NeRo’s gym of er lessen worden gegeven of tijdstippen te wijzigen. Dit wordt duidelijk en tijdig aangegeven aan de leden.
b. NeRo’s Gym heeft het recht om tijdens de zomervakantie maximaal 4 weken gesloten te zijn.
c. Leden zijn verplicht om ook tijdens vakanties contributie te blijven betalen.

Artikel 7: Opzegging
a. De leerling kan zijn/haar lidmaatschap opzeggen door een schriftelijke opzegging te mailen naar info@nerosgym.com.
b. NeRo’s gym hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
c. opzeggen gaat altijd in op de 1e dag van de nieuwe maand
d. Het lidmaatschap is na opzegging nog geldig tot het einde van de lopende kalendermaand of afgesproken termijn.
e. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk na opzegging.

Overmacht en uitzonderingen artikel 7
1. Bij zwangerschap en overmacht situaties (zoals langdurige blessures en ander medische klachten) kan in overleg met de hoofdtrainer de contributie per het einde van de maand stopgezet worden. Hierbij wordt dan geen maand opzegging in acht genomen.
2. Het lidmaatschap kan tijdelijk voor maximaal 2 maanden worden opgeschort in geval van ziekte of (langdurige) blessures.  Na deze 2 maanden wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd. Het lid dient zelf contact op te nemen met NeRo’s gym als aan het einde van de opschort periode nog steeds blijkt dat hij/zij nog niet in staat is om te sporten. Eventuele verlenging is dan een optie ofwel algehele opzegging van het abonnement. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruikt te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. Hierbij blijft 1 maand opzegtermijn van kracht. Restituties van contributie is niet mogelijk, ook niet wanneer men niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten.

Artikel 8: Slotbepalingen
a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar NeRo’s gym is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld te Sneek, 24 april 2023.